Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Viktigt att tänka på vid lån mellan sambos

I ett tidigare avgörande, kallat “Tandläkarens olycka”, har Högsta domstolen, HD funnit att bevisbördan för ett påstående om att ett överfört penningbelopp utgör gåva ligger på den som påstår att så är fallet.

I en annan dom har HD lämnat en närmare beskrivning till hur man skall se på bevisbördans placering. Frågan som HD ställde var om bevisbörderegeln i ovan nämnda rättsfall kan tillämpas också när det står klart att ett visst värde har förts över inom ramen för ett samboförhållande.

Detta skulle främst handla om en överföring, som inte utgör ett lån, i ett fall av benefik karaktär, alltså utan krav på motprestation. Den undantagsregel som för vissa fall följer av rättsfallet ”Tandläkarens olycka” står emellertid i mindre god överensstämmelse med utgångspunkterna för sambors förmögenhetsförhållanden.

Med hänsyn till den ekonomiska gemenskap som sambor lever i och som normalt innefattar ett mycket stort antal ekonomiska händelser, bör bevisbördan för frågan om det är ett lån – i enlighet med huvudregeln – ligga på den som påstår sig ha en fordran, till exempel med anledning av en investering i den andra sambons egendom.

Det kan tilläggas att den tillskjutande sambon många gånger inte har någon benefik avsikt gentemot den andra sambon specifikt, det behöver alltså inte i egentlig mening vara fråga om att ett påstående om försträckning står emot ett påstående om gåva. HD fann att sambon i det aktuella fallet inte fullgjort sin bevisbörda i fråga om att betalningarna skulle anses utgöra lån, vilket kan ha att göra med att sambon uppgett att han gjorde betalningarna i tron att samboförhållandet skulle bestå.

HD ger också ett tips om hur man skall bete sig i ett samboförhållande för att inte reglera dessa ekonomiska förhållanden. Den betalande sambon som inte äger egendomen som betalningen avser bör skydda sina intressen genom till exempel dokumentera att det har skett en försträckning Det finns i nu aktuella situationer goda möjligheter för den sambo som tillför ett värde att skydda sina ekonomiska intressen, exempelvis genom att dokumentera att det har skett en försträckning eller genom att begära ett avtal om delägarskap i egendomen.

Det ger också den andra sambon möjlighet att ta ställning till om han eller hon vill ta emot värdet och därigenom sätta sig i skuld till den tillskjutande sambon eller acceptera henne eller honom som delägare.