Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 032-21 04 74 Göteborg | 031-15 45 05

Överklagande gav rätt till arbetstillstånd

Hösten 2019 lyckades vår advokat Kristina Stenvall med ett framgångsrikt överklagande hos Migrationsöverdomstolen. Det var ett betydelsefullt ärende som handlade om en kille från Afghanistan, nedan kallad AF, som i november 2015 ansökte om asyl i Sverige.

Efter cirka två år kom Migrationsverket med sitt beslut –AF fick avslag och han skulle utvisas från landet. Myndigheten ansåg inte att AF hade gjort det sannolikt att han varken var underårig eller riskerade “skyddsgrundande behandling” om han återvänder till Afghanistan.

AF överklagade och yrkade på att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd samt statusförklaring och resedokument. Han ansökte även om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och yrkade att han skulle beviljas arbetstillstånd för samma tid som uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå gäller.  

Sommaren 2019 fick han delvis rätt av Migrationsdomstolen som beviljade honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Däremot avslog de överklagandet gällande ett arbetstillstånd. Domstolen ansåg inte att det gick att kombinera studier på heltid med att arbeta.

Detta överklagades av AF som bland annat hänvisade till Migrationsverkets hemsida och 16 f § i den tillfälliga lagen (2016:752). Där framgår det att en sökande som beviljas uppehållstillstånd i regel även får ett arbetstillstånd för samma tid. AF ville ha “möjlighet att arbeta på helger och lov precis som andra studenter som studerar på heltid”. Eftersom han ansågs ha fyllt 20 år hade han inte rätt till ekonomiskt stöd från socialtjänsten eller någon annan myndighet.

Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd i den del av målet som avser arbetstillstånd. Den fråga som ledde till att Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd var om en utlänning som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier samtidigt ska beviljas arbetstillstånd.

Migrationsöverdomstolen slog fast att AF ska ges ett arbetstillstånd under den tid som hans uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå är giltigt. De hänvisade till 6 kap. 3§ i utlänningslagen. Där uppställs inte några andra krav för att få ges arbetstillstånd än att den sökande har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och att syftet med tillstånden inte talar emot varandra.

”Det finns alltså inte några skäl hänförliga till syftet med det uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som AF har beviljats som talar emot att han ges arbetstillstånd under den tid som uppehållstillståndet gäller”, skriver Migrationsöverdomstolen i domen.

“Frågan om med vilken styrka utlänningens identitet har kunnat klarläggas har alltså ingen självständig betydelse vid prövningen av om arbetstillstånd får ges”.

De anser att det inte finns något i den tillfälliga lagen som strider mot att AF ska ges möjlighet att etablera sig i arbetslivet och skaffa egen försörjning, samtidigt som han studerar på gymnasial nivå. Migrationsöverdomstolen gav bifall till överklagandet gällande arbetstillstånd och AF fick möjlighet att både studera och jobba – väldigt bra!

Här kan du läsa domen i sin helhet.