Borås | 033-14 02 55 Alingsås | 0322-104 74 Göteborg | 031-15 45 05

Bodelning i anledning av skilsmässa

Ett giftermål innebär inte någon förändring av makarnas äganderätt till sin egendom. Däremot får makarna i samband med giftermålet ett latent krav på att få del av den andras egendom i samband med äktenskapets upplösning som leder till att makarna måste göra en bodelning i anledning av skilsmässa. Därför är det viktigt att det görs en bodelning i samband med skilsmässa, eftersom rätten för en av parterna att senare begära bodelning inte preskriberas. Det kan få oanade konsekvenser om en av makarna t.ex. gift om sig. Den ”gamla” giftorätten belastar i sådana fall giftorättsegendomen och skall hanteras särskilt vid dödsfall eller om det är fråga om en ”ny” bodelning vid skilsmässa.

Frågetecken kring bodelning vid skilsmässa

I samband med en skilsmässa bör en bodelning göras för att reglera makarnas ekonomiska mellanhavanden. Många gånger kan det uppstå frågetecken i bodelningen kring hur tillgångar ska värderas. Vilka skulder ska vara del av bodelningen? Vem av makarna som ska få den gemensamma fastigheten? Finns det äktenskapsförord? Vad gäller kring enskild egendom? Även andra frågor såsom dold samäganderätt till en fastighet eller annan egendom kan uppstå. Här kan Melin & Fagerberg bli ditt språkrör genom den snåriga juridiska terrängen!

Rådgivning kring alternativ

Makarna kan själva göra en bodelning och skriva under som får den rättsliga betydelsen att ingen av makarna kan återkomma och kräva den andra maken på ytterligare tillgångar. Det finns även ett formkrav vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, nämligen att det skall upprättas en skriftlig handling som undertecknas av båda makarna. Har det inte skett, finns det ingen bodelning. Det finns även möjlighet att inför en skilsmässa upprätta ett föravtal om den kommande bodelningen. Om makarna inte är överens kan tingsrätten på ansökan av en make förordna en förrättare. Dennes uppgift blir då att, i första hand, försöka hitta en lösning som båda makarna kan enas kring. I annat fall får förrättaren sköta bodelningen mellan parterna som ingått skilsmässa.

Melin & Fagerberg har stor erfarenhet av uppdrag som såväl ombud för make som bodelningsförrättare vid skilsmässa.